Politika e Privacisë

 

PRIVACIA

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat tona mbi mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj kur përdorni Shërbimin dhe ju tregon për të drejtat tuaja të privatësisë dhe sesi ligji ju mbron.

 

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë Rregullore të Privatësisë. Kjo Politikë e Privatësisë është krijuar me ndihmën e Gjeneruesit të Politikave të Privatësisë.

 

INTERPRETIMI

Fjalët e të cilave germa fillestare është me shkronjë të madhe kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse ato paraqiten në njëjës ose në shumës.

 

PËRKUFIZIMET

Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë: logari do të thotë një llogari unike e krijuar për Ju për të hyrë në Shërbimin tonë ose pjesë të Shërbimit tonë.

 

Filialin nënkupton një njësi ekonomike që kontrollon, kontrollohet nga ose është nën kontroll të përbashkët me një palë, ku “kontroll” nënkupton pronësinë e 50% ose më shumë të aksioneve, interesit të kapitalit ose letrave me vlerë të tjera të drejta për të votuar për zgjedhjen e drejtorëve ose autoritetit tjetër menaxhues .

 

Aplikim do të thotë programi softuer i siguruar nga Kompania i shkarkuar nga Ju në çdo pajisje elektronike, me emrin Pika Bunjamini

 

Kompania (referuar si “Kompania”, “Ne”, “Ne” ose “Jona” në këtë Marrëveshje) i referohet Bunjamini, Mitrivicë.

 

Vendi i referohet: Kosovës

 

Pajisja nënkupton çdo pajisje që mund të ketë qasje në Shërbim si një kompjuter, një celular ose një tabletë dixhital.

 

Të dhënat personale janë çdo informacion që ka të bëjë me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm.

 

Shërbimi i referohet Aplikimit.

 

Sigurues i Shërbimeve nënkupton çdo person fizik ose juridik që përpunon të dhënat në emër të Kompanisë. Ai u referohet kompanive të palëve të treta ose individëve të punësuar nga Kompania për të lehtësuar Shërbimin, për të siguruar Shërbimin në emër të Kompanisë, për të kryer shërbime në lidhje me Shërbimin ose për të ndihmuar Kompaninë në analizimin e mënyrës së përdorimit të Shërbimit.

 

Të dhënat e përdorimit i referohen të dhënave të mbledhura automatikisht, ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).

 

Ju nënkuptoni individin që hyn ose përdor Shërbimin, ose kompaninë, ose subjektin tjetër juridik në emër të të cilit personi i tillë është duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin, siç zbatohet.

 

MBLEDHJA DHE PËRDORIMI I TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Llojet e të dhënave të mbledhura

Te dhena Personale

 

Ndërsa përdorni Shërbimin tonë, Ne mund t’ju kërkojmë që të na ofroni disa informacione të identifikueshme personale që mund të përdoren për t’ju kontaktuar ose identifikuar. Informacioni i identifikueshëm personal mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 

  • Adresa e postës elektronike
  • Emri dhe mbiemri
  • Numri i telefonit
  • Adresa, Shteti, Provinca, Kodi ZIP / Postar, Qyteti

 

TË DHËNAT E PËRDORIMIT

Të dhënat e përdorimit mblidhen automatikisht kur përdorni Shërbimin.

 

Të dhënat e përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të Pajisjes suaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe, pajisja unike identifikuesit dhe të dhëna të tjera diagnostike.

 

Kur ju përdorni Shërbimin nga ose përmes një pajisje të lëvizshme, Ne mund të mbledhim informacione të caktuara automatikisht, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, llojin e pajisjes celulare që përdorni, ID-në unike të pajisjes tuaj celular, adresën IP të pajisjes suaj celular sistemi operativ, lloji i shfletuesit të lëvizshëm të Internetit që përdorni, identifikuesit unikë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

 

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur hyni në Shërbim nga ose përmes një pajisje të lëvizshme.

 

PËRDORIMI I TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Kompania mund të përdorë të dhëna personale për qëllimet e mëposhtme:

 

Të sigurojmë dhe mirëmbajmë Shërbimin tonë, përfshirë edhe monitorimin e përdorimit të Shërbimit tonë.

 

Për të menaxhuar llogarinë tuaj: për të menaxhuar regjistrimin tuaj si përdorues i Shërbimit. Të dhënat personale që ju jepni mund t’ju japin juve akses në funksione të ndryshme të Shërbimit që janë në dispozicion për Ju si një përdorues i regjistruar.

 

Për kryerjen e një kontrate: zhvillimi, pajtueshmëria dhe ndërmarrja e kontratës së blerjes për produktet, artikujt ose shërbimet që keni blerë ose të ndonjë kontrate tjetër me ne përmes Shërbimit.

 

Për t’ju kontaktuar: Për t’ju kontaktuar me email, thirrje telefonike, SMS ose forma të tjera ekuivalente të komunikimit elektronik, të tilla si njoftimet shtytëse të një aplikacioni celular në lidhje me azhurnimet ose komunikimet informuese në lidhje me funksionalitetet, produktet ose shërbimet e kontraktuara, përfshirë azhurnimet e sigurisë, kur është e nevojshme ose e arsyeshme për zbatimin e tyre.

 

Për t’ju ofruar lajme, oferta speciale dhe informacione të përgjithshme në lidhje me mallra, shërbime dhe ngjarje të tjera që ne ofrojmë që janë të ngjashme me ato që keni blerë ose pyetur tashmë nëse nuk keni zgjedhur të merrni një informacion të tillë.

 

Për të menaxhuar kërkesat tuaja: Për të marrë pjesë dhe për të menaxhuar kërkesat tuaja për ne.

 

Për transferime biznesi: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të vlerësuar ose kryer një bashkim, zhvendosje, ristrukturim, riorganizim, shpërbërje, ose shitje ose transferim tjetër të disa ose të gjitha pasurive tona, qoftë si shqetësim i vazhdueshëm ose si pjesë e falimentimit, likuidimit ose procedim i ngjashëm, në të cilin të dhënat personale të mbajtura nga ne rreth përdoruesve të Shërbimit tonë janë në mesin e aseteve të transferuara.

 

Për qëllime të tjera: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për qëllime të tjera, të tilla si analiza e të dhënave, identifikimi i trendeve të përdorimit, përcaktimi i efektivitetit të fushatave tona promovuese dhe vlerësimi dhe përmirësimi i Shërbimit, produkteve, shërbimeve, marketingut dhe përvojës suaj.

 

Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:

 

Me Ofruesit e Shërbimeve: Ne mund të ndajmë informacionin Tuaj personal me Ofruesit e Shërbimeve për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë, për t’ju kontaktuar.

Për transferime biznesi: Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj personal në lidhje me, ose gjatë negociatave, të çdo bashkimi, shitjes së aseteve të Kompanisë, financimit, ose blerjes së të gjithë ose një pjese të biznesit tonë në një kompani tjetër.

 

Me bashkëpunëtorët: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me bashkëpunëtorët tanë, në këtë rast do të kërkojmë nga ato bashkëpunëtorë të respektojnë këtë Rregullore të Privatësisë. Filialet përfshijnë kompaninë tonë mëmë dhe çdo filial tjetër, partnerë të ndërmarrjeve të përbashkëta ose kompani të tjera që ne kontrollojmë ose që janë nën kontroll të përbashkët me Ne.

 

Me partnerë biznesi: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerët tanë të biznesit për t’ju ofruar produkte, shërbime ose promovime të caktuara.

Me përdorues të tjerë: kur ndani informacione personale ose përndryshe ndërveproni në zona publike me përdorues të tjerë, informacioni i tillë mund të shikohet nga të gjithë përdoruesit dhe mund të shpërndahet publikisht jashtë.

 

Me pëlqimin tuaj: Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj personal për ndonjë qëllim tjetër me pëlqimin tuaj.

 

RUAJTJA E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

 

Kompania do të mbajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë politikë të privatësisë. Ne do të ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të respektuar detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të ruajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të zbatuar marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

 

Kompania gjithashtu do të mbajë të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit zakonisht ruhen për një periudhë më të shkurtër kohe, përveç kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionalitetin e Shërbimit Tonë, ose Ne jemi të detyruar ligjërisht t’i mbajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

 

TRANSFERIMI I TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Informacioni juaj, përfshirë të dhënat personale, përpunohet në zyrat e operimit të Kompanisë dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Do të thotë që ky informacion mund të transferohet dhe të mirëmbahet në – kompjuterë të vendosur jashtë shtetit tuaj, provincës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë sesa ato nga juridiksioni juaj.

 

Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë, e ndjekur nga paraqitja juaj e informacionit të tillë, përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

 

Kompania do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Rregullore të Privatësisë dhe asnjë transferim i të Dhënave Tuaja Personale nuk do të bëhet në një organizatë ose një vend, përveç nëse ekzistojnë kontrolle adekuate duke përfshirë sigurinë Të dhënat tuaja dhe informacione të tjera personale.

 

ZBULIMI I TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

 

TRANSAKSIONET E BIZNESIT

Nëse Kompania është e përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje të aseteve, të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne do të japim njoftim para se të dhënat tuaja personale të transferohen dhe të bëhen objekt i një Politike tjetër të Privatësisë.

 

ZBATIMI I LIGJIT

Në rrethana të caktuara, nga Kompania mund të kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet ta bëjë këtë me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

 

KËRKESA TË TJERA LIGJORE

Kompania mund të zbulojë të dhënat tuaja personale në besimin e mirë se veprimi i tillë është i nevojshëm për:

 

  • Përputhuni me një detyrim ligjor
  • Mbroni dhe mbroni të drejtat ose pronën e Kompanisë
  • Parandalon ose hetojë keqbërje të mundshme në lidhje me Shërbimin
  • Mbroni sigurinë personale të Përdoruesve të Shërbimit ose publikut
  • Mbroni nga përgjegjësia ligjore

 

SIGURIA E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Siguria e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për Ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në Internet, ose një mënyrë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komerciale për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute.

 

 

PRIVATËSIA E FËMIJËVE

Shërbimi ynë nuk i drejtohet askujt nën moshën 13 vjeç. Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione të identifikueshme nga askush nën moshën 13 vjeç. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni të vetëdijshëm që fëmija juaj na ka dhënë të dhëna personale, ju lutem na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të dhëna personale nga dikush nën moshën 13 vjeç pa verifikimin e pëlqimit të prindërve, ne marrim masa për ta hequr atë informacion nga serverat tanë.

 

Nëse duhet të mbështetemi në pëlqimin si një bazë ligjore për përpunimin e informacionit tuaj dhe vendi juaj kërkon pëlqimin nga një prind, ne mund të kërkojmë pëlqimin e prindit tuaj para se ta mbledhim dhe përdorim atë informacion.

 

LIDHJE ME FAQET E TJERA TË INTERNETIT

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera që nuk operohen nga Ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë ose skanoni një QR Code, do të drejtoheni në faqen e asaj pale të tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni Politikën e Privatësisë të çdo siti që vizitoni.

Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimesh të palëve të treta.

 

NDRYSHIMET NË KËTË POLITIKË TË PRIVATËSISË

Ne mund të azhurnojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Privatësisë në këtë faqe.

 

Ne do t’ju njoftojmë me email dhe / ose një njoftim të shquar për Shërbimin tonë, para se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të azhurnojmë datën “Përditësuar së Fundmi” në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

 

Ju këshillojmë të rishikoni këtë Politikë të Privatësisë në mënyrë periodike për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe.

 

NA KONTAKTONI

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, Mund të na kontaktoni: Në email: [email protected] ose në numrin e telefonit: +383 49 300 19